Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA KHÁCH HÀNG NGUYỄN HUY CƯỜNG

Thứ 5, 26/08/2021
  • Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ các giao dịch của cổ đông chưa lưu ký số 01/HVN-VCBS-2017 ngày 28/08/2017 giữa Tổng công ty Hàng Không Việt Nam –CTCP (HVN) và công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  • Căn cứ đề nghị cấp lại GCNSHCP của cổ đôngNguyễn Huy Cường ngày 30/07/2021

Ngày 30/07/2021 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Tổng công ty Hàng Không Việt Nam – CTCP của cổ đông: Nguyễn Huy Cường, cụ thể như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                             

  • Tên cổ đông: Nguyễn Huy Cường
  • Số CMT/Hộ chiếu: 033076000077          Cấp ngày: 09/07/2014          Tại: Cục Cảnh Sát      
  • Mã cổ đông: HVN – 04091
  • Số cổ phần sở hữu: 3.200 (Ba nghìn hai trăm) cổ phần

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của cổ đông: Nguyễn Huy Cường), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến sổ chứng nhận cổ đông nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

  • GCNSHCP Tổng công ty Hàng không Viêt Nam – CTCP của cổ đông: Nguyễn Huy Cườngtrên không còn giá trị sử dụng;
  • HVN sẽ tiến hành cấp sổ mới cho cổ đông theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS