Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS thông báo điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS ngày 10/09/2018 (loại bỏ ELC và HAI)

Thứ 2, 10/09/2018

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

THÔNG BÁO

(V/v: Điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS)

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo về việc điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại VCBS:

- Loại bỏ cổ phiếu ELC và HAI ra khỏi - Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại VCBS từ ngày 10/09/2018.

- Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại VCBS hiện đang áp dụng không thay đổi.

2. Các thông tin khác liên quan đến sản phẩm Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS đã được công bố không thay đổi.

Trân trọng./.

Theo VCBS