Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

DXV: 29/3 GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thứ 3, 21/03/2017
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (mã CK: DXV) như sau:

Tổ chức niêm yết: CTCP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DXV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/03/2017

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2017

1) Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2) Nội dung cụ thể:

  • Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
  • Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 20/04/2017 đến 25/04/2017
  • Địa điểm thực hiện: Số 15 Lê Hồng Phong - Phường Phước Ninh – Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng - CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Nội dung họp:

  • Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016; Mục tiêu, kế hoạch năm 2017, nhiệm vụ và các giải pháp;
  • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
  • Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
  • Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
  • Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022)
  • Và một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.