Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

HVG: Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát do lỗ đối với cổ phiếu HVG

Thứ 3, 03/07/2018
HVG: Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát do lỗ đối với cổ phiếu HVG

Ngày 19/01/2018, SGDCK TP.HCM ban hành Quyết định số 21/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Hùng Vương (Mã chứng khoán: HVG) vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2016 và năm 2017 lần lượt là -49,3 tỷ đồng-712,96 tỷ đồng căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016 và năm 2017 (bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 và kết thúc ngày 30 tháng 9),thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại Điểm b Khoản 1.1 Điều 23 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-SGDHCM ngày 23/08/2016.

Ngày 25 và 26/06/2018, SGDCK TP.HCM nhận được Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 (từ 01/10/2017-30/09/2018), Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là -377,1 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến 31/03/2018 là -697,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, kiểm toán viên có ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc chưa trích lập dự phòng cho khoản phải thu ngắn hạn khó đòi với số tiền là 96,76 tỷ đồng và ý kiến nhấn mạnh liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của HVG.

Trên cơ sở đó, SGDCK TP.HCM tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát do lỗ đối với cổ phiếu HVG. SGDCK TP.HCM sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HVG căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2018 của Công ty.

Ngoài ra, cổ phiếu HVG hiện nay cũng đang ở diện kiểm soát đặc biệt do vi phạm công bố thông tin theo Quyết định 188/QĐ-SGDHCM kể từ ngày 28/05/2018.

Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.