Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

L43: 28/03 GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

Thứ 3, 21/03/2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L43 của CTCP Lilama 45.3 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2017

3. Lý do và mục đích: 

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

          - Thời gian họp: Ngày 21/04/2017

          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

          - Nội dung họp: + Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động SXKD đầu tư năm 2016, phương hướng SXKD đầu tư năm 2017 của Công ty.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát.

+ Báo cáo tài chính năm 2016 ( Đã được kiểm toán).

+ Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

          - Nội dung họp: + Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2017.

+ Tờ trình ủy quyền cho Tổng giám đốc lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2017, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2017. 

+ Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2017.

+ Tờ trình phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.

+ Tờ trình phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.

+ Tờ trình phê duyệt sửa đổi bổ sung điều lệ hoạt động theo luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13.

+ Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty

+ Thông qua các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng.

+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.