Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

MKV: 30/03 GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

Thứ 2, 20/03/2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MKV của CTCP Dược Thú Y Cai Lậy như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2017

3. Lý do và mục đích: 

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

          - Thời gian họp: dự kiến vào 10h00 thứ sáu, ngày 21/04/2017.

          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Dược thú Y Cai Lậy. Địa chỉ: Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

          - Nội dung họp: Ø Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2016.

Ø Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;

Ø Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

Ø Tờ trình xin phê duyệt công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017;

Ø Tờ trình phê duyệt phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;

Ø Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021;

Ø Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.