Tư vấn
tài chính
doanh nghiệp

VCBS: Phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu của VINACOMIN

Xem chi tiết

Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Hoạt động của VCBS góp phần thúc đẩy sự phát triển thị trường vốn Việt Nam đồng thời đóng vai trò hỗ trợ các doanh nghiệp trong các hoạt động tài chính công ty. VCBS không chỉ cung cấp các dịch vụ tư vấn đơn thuần cho khách hàng, mà còn mong muốn đưa ra các giải pháp giúp cho các khách hàng lành mạnh hóa tình hình tài chính giúp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quá trình triển khai dịch vụ tư vấn, VCBS sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động như một phần hỗ trợ kỹ thuật trong gói dịch vụ tư vấn.

Tái cấu trúc tài chính có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của mọi doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp muốn chuyển đổi loại hình hoạt động của công ty hoặc mở rộng quy mô hoạt động nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh và mạnh của công ty. Trên cơ sở phân tích và đánh giá hiện trạng tình hình tài chính doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức công ty, VCBS sẽ tiến hành lập kế hoạch và phương án tái cấu trúc doanh nghiệp một cách hợp lý, góp phần giúp cho tình hình tài chính của doanh nghiệp được minh bạch, phù hợp với thông lệ và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, và tối ưu nhất cho mô hình hoạt động của doanh nghiệp.

Các dịch vụ tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp của VCBS gồm có:

  • Phân tích và đánh giá hiện trạng tài chính của doanh nghiệp.
  • Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.
  • Thiết lập các giải pháp tối ưu để tái cấu trúc tình hình tài chính doanh nghiệp.
  • Triển khai các biện pháp để tái cấu trúc tình hình tài chính.
  • Đánh giá quá trình tái cấu trúc và phương án chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch tái cấu trúc tài chính.
  • Bên cạnh đó VCBS còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như:
    • Tái cơ cấu vốn: Tư vấn phương án huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong chiến lược tổng thể dài hạn cũng như trong từng giai đoạn cụ thể của Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, VCBS sẽ tư vấn giải pháp về phương án phát hành chứng khoán (nội bộ hay rộng rãi ra công chúng) để đảm bảo tính khả thi cũng như hiệu quả về tài chính cho Doanh nghiệp.
    • Tư vấn quản lý rủi ro về tài chính của Doanh nghiệp: Phân tích ảnh hưởng của những thay đổi lãi suất, tỷ giá hối đoái, giá cổ phiếu, trái phiếu đầu tư dài hạn… đến kết quả hoạt động chung của Doanh nghiệp. 

Liên hệ

Tư vấn tài chính doanh nghiệp