Tư vấn
tài chính
doanh nghiệp

VCBS: Phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu của VINACOMIN

Xem chi tiết

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Hiện nay với hành lang pháp lý ngày một thông thoáng, các chủ thể kinh tế tham gia thị trường sẽ có nhiều sự lựa chọn, hướng đi trong việc tìm ra một mô hình tổ chức hoạt động, quản trị doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm và quy mô hoạt động của từng doanh nghiệp. Với một đội ngũ chuyên gia tư vấn về tài chính, tư vấn luật có nhiều kinh nghiệp VCBS sẽ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp, cụ thể :

  • Tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước;
  • Tư vấn chuyển đổi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành công ty cổ phần;
  • Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại;
  • Tư vấn hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp.
  • Tư vấn thoái vốn.

Liên hệ

Tư vấn tài chính doanh nghiệp