Tư vấn
tài chính
doanh nghiệp

VCBS: Phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu của VINACOMIN

Xem chi tiết

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, VCBS đưa ra dịch vụ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp về mặt quản trị, bao gồm:

- Tư vấn cấu trúc doanh nghiệp: tư vấn cho doanh nghiệp lựa chọn các cách tiếp cận tái cấu trúc doanh nghiệp tối ưu, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và hỗ trợ hiệu quả chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty;

- Xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động: các chuyên gia tư vấn luật chuyên sâu của VCBS sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp với Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán, Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết;

- Xây dựng các quy chế điều chỉnh hoạt động của HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát: VCBS cũng có dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp xây dừng các quy chế điều chỉnh hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát để phù hợp với thông lệ của Việt Nam và quốc tế ;

- Xây dựng và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc công bố thông tin đại chúng theo luật định ;

- Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông: bao gồm các phần việc như tư vấn xây dựng kế hoạch tổ chức, phối hợp tiến hành thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông, tư vấn và soạn thảo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, các Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cứ, bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát,…, Quy chế các cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp. Sau cùng là phối hợp tiến hành thực hiện kiểm phiếu và tư vấn cho doanh nghiệp soạn thảo Biên bản kiểm phiếu. Ngoài ra VCBS còn tư vấn thêm về các văn bản khác trong cuộc họp nếu có phát sinh.

Dịch vụ quản lý sổ cổ đông: VCBS là đối tác tin cậy cho các công ty cổ phần sử dụng dịch vụ Quản lý sổ cổ đông. Theo đó, chúng tôi quản lý thông tin về cổ đông một cách đầy đủ, chính xác và chuyên nghiệp. Với phần mềm hiện đại, hệ thống mạng lưới rộng khắp cả nước, chúng tôi tạo điều kiện cho cổ đông có thể tra cứu thông tin trực tuyến, chuyển nhượng cổ phần với chi phí đi lại thấp nhất.

 

Liên hệ

Tư vấn tài chính doanh nghiệp