Tư vấn
tài chính
doanh nghiệp

VCBS: Phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu của VINACOMIN

Xem chi tiết

Tư vấn niêm yết cổ phiếu

Thị trường Chứng khoán Việt Nam từ khi thành lập đã khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong việc tạo nên một kênh huy động vốn phục vụ hoạt động tái đầu tư, tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Doanh nghiệp tham gia thị trường có thể thực hiện việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu, nâng cao vị thế. Bên cạnh đó, việc Doanh nghiệp đáp ứng được những chuẩn mực của thị trường sẽ giúp nâng cao hoạt động quản trị doanh nghiệp, tính công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính và cung cấp thông tin, đây cũng chính là tiền đề cho việc tạo ra kênh huy động vốn hiệu quả cho Doanh nghiệp.

VCBS sẽ hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận và tham gia Thị trường Chứng khoán theo một lộ trình cụ thể phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp với các công việc sau:

  • Thực hiện khảo sát, đánh giá các điều kiện cần có của doanh nghiệp cho việc tham gia thị trường;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan, các vấn đề doanh nghiệp cần bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng các điều kiện tham gia thị trường;
  • Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép niêm yết, đăng ký giao dịch để xin chấp thuận từ phía cơ quan có thẩm quyền;
  • Tổ chức thực hiện thủ tục lưu ký chứng khoán;
  • Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức thực hiện việc niêm yết chứng khoán;
  • Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp sau niêm yết.

Liên hệ

Tư vấn tài chính doanh nghiệp