Hỗ trợ tài chính

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

Xem chi tiết

Giao dịch ký quỹ

Theo UBCKNN quy định tại Thông tư số 74/2011/TT-BTC: “Giao dịch mua ký quỹ chứng khoán (margin) là giao dịch mua chứng khoán của khách hàng có sử dụng tiền vay của công ty chứng khoán và sử dụng các chứng khoán khác có trong tài khoản và chứng khoán mua được bằng tiền vay để cầm cố.”

Sản phẩm Giao dịch ký quỹ được VCBS chính thức triển khai từ ngày 23/04/2012 với những tiện ích đa dạng và cơ hội tài chính tối ưu cho các quyết định đầu tư của khách hàng. 

Để biết thêm chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới các điểm giao dịch trên toàn quốc của VCBS tại đây.