Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất trong hạn

Xem chi tiết

Giao dịch đối ứng trực tiếp, thỏa thuận

Với thị phần lớn và mối quan hệ sâu rộng trên thị trường chứng khoán, VCBS có thể thay mặt khách hàng tìm kiếm các loại chứng khoán phù hợp nhu cầu và thu xếp thực hiện giao dịch cho khách hàng thông qua giao dịch đối ứng trực tiếp, thỏa thuận.

1. Đối tượng khách hàng sử dụng:

  • Nhà đầu tư có nhu cầu giao dịch trái phiếu trên các sàn.
  • Nhà đầu tư có nhu cầu giao dịch lô lẻ cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
  • Nhà đầu tư có nhu cầu giao dịch các lô chứng khoán lớn mà không cần chia nhỏ thành nhiều lệnh chờ khớp.

2. Các loại chứng khoán liên quan:

  • Trái phiếu chính phủ (Trái phiếu Kho bạc Nhà nước, Tín phiếu Kho bạc Nhà nước), Trái phiếu chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương;
  • Trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu (niêm yết, OTC …);
  • Các sản phẩm tài chính khác.

 

LOẠI CHỨNG KHOÁN CHI TIẾT
Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ
Lô chẵn

Số lượng chứng khoán tối thiểu:

- 20.000 đơn vị đối với sàn HSX

- 5000 đơn vị với sàn HNX

- 10 đơn vị với sàn UPCOM

Lô lẻ

Số lượng chứng khoán dưới:

- 10 đơn vị ở HSX,

- 100 đơn vị ở HNX

- Từ 10-99 đơn vị trên sàn UPCOM.

Trái phiếu Lệnh điện tử Khối lượng giao dịch tối thiểu: 100 trái phiếu
Lệnh thỏa thuận
Khối lượng giao dịch tối thiểu: 10.000 trái phiếu