TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP VCBS

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hạn mức (trái phiếu) Kỳ hạn Tỷ suất hoàn vốn Đăng ký

Trái phiếu linh hoạt

ECO0822_FLEX 0 15.5 Tháng 9,30 %/năm Mua