Hỗ trợ tài chính

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

Xem chi tiết

Thông tin cơ bản

CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ GIAO DỊCH MUA KÝ QUỸ ĐANG ÁP DỤNG TẠI VCBS

1. Đối tượng được sử dụng sản phẩm: Khách hàng đã ký Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ tại VCBS

2. Kỳ hạn cho vay giao dịch ký quỹ:

- Kỳ hạn tối thiểu: 01 ngày (Không phát sinh vay nếu Khách hàng vay và hoàn trả trong ngày (trước 16h00 hàng ngày))

- Kỳ hạn tối đa: 90 ngày

3. Quy định về gia hạn khoản vay:

- Số lần gia hạn tối đa: 01 lần

- Thời gian gia hạn tối đa: 90 ngày kể từ ngày gia hạn

- Hình thức gia hạn: Khách hàng có thể thực hiện gia hạn trên các kênh giao dịch trực tuyến hoặc tại các điểm giao dịch của VCBS.

- Điều kiện gia hạn:

+ Thời gian được thực hiện gia hạn: trong vòng 10 ngày trước khi quá hạn của Xác nhận ký quỹ

+ Tại thời điểm gia hạn, tỷ lệ danh mục của tài khoản phải lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ danh mục đảm bảo theo quy định của VCBS.

4. Tỷ lệ danh mục áp dụng:

- Tỷ lệ danh mục ban đầu: 100% (tương đương với tỷ lệ khách hàng ký quỹ 50%)

- Tỷ lệ danh mục đảm bảo: 83% (tương đương với tỷ lệ khách hàng ký quỹ 40%) (Tỷ lệ danh mục mà Khách hàng cần đảm bảo cao hơn để không bị hoàn trả nợ vay ký quỹ ngay lập tức)

- Tỷ lệ danh mục cảnh báo: 83% (tương đương với tỷ lệ khách hàng ký quỹ 40%)

- Tỷ lệ danh mục duy trì: 71,5% (tương đương với tỷ lệ khách hàng ký quỹ 30%)

5. Phương thức thực hiện lệnh gọi ký quỹ bổ sung: thông qua địa chỉ email, số điện thoại của Khách hàng tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với VCBS, VCBS sẽ gửi thông báo gọi ký quỹ để khách hàng biết và thực hiện theo yêu cầu của VCBS.

6. Ngày tính tỷ lệ danh mục điều chỉnh: Ngày bắt đầu tính Tỷ lệ danh mục điều chỉnh khi có thông tin thực hiện quyền của cổ phiếu là 03 ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu đó.

7. Thời gian chốt các giao dịch về tiền liên quan đến sản phẩm mua ký quỹ trong ngày: là 16h00 của ngày làm việc.

8. Hoàn trả Xác nhận ký quỹ hàng ngày:

Trường hợp trên tài khoản giao dịch ký quỹ của Khách hàng còn tiền mặt và có dư nợ vay, VCBS sẽ tự động thu nợ một phần hoặc toàn bộ số tiền vay của Khách hàng.

- Giá trị thu nợ tối thiểu: 50.000 đồng

- Thứ tự thu nợ tự động:

+ Gốc quá hạn

+ Gốc đến hạn

+ Lãi quá hạn

+ Lãi đến hạn

+ Lãi trong hạn

+ Gốc trong hạn

9. Trường hợp tính giá chứng khoán ngừng niêm yết, giao dịch và bị kiểm soát:

- Đối với trường hợp chứng khoán ngừng niêm yết, ngừng giao dịch, bị đưa vào diện kiểm soát, bị đưa vào diện cảnh báo, và bị Sở Giao dịch chứng khoán đưa vào Danh mục chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ, giá chứng khoán tính tài sản và tính cho vay sẽ bị điều chỉnh về 0 ngay khi có thông tin chính thức từ cơ quan quản lý.

- Quý Khách hàng cần chủ động theo dõi danh mục của mình, nghiên cứu phương án điều chỉnh danh mục chứng khoán nhằm hạn chế khả năng Tài khoản giao dịch ký quỹ của Quý Khách hàng bị gọi ký quỹ do việc giảm giá trong trường hợp này.