Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất cho vay (0,0375%/ngày) đối với sản phẩm GDKQ

Xem chi tiết

Ngày GD không HQ Ngày ĐK cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Chi tiết
27/06/2017 28/06/2017 CNT Đại hội Cổ đông Bất thường
24/07/2017 HAS Họp Hội đồng Quản trị
29/07/2017 DNP Họp Hội đồng Quản trị
25/10/2018 MCO Kết quả kinh doanh quý
25/10/2018 MCO Kết quả kinh doanh quý
21/12/2018 TTF Niêm yết thêm
12/02/2018 E1VFVN30 Niêm yết thêm
21/02/2018 BCM Niêm yết mới
05/03/2018 06/03/2018 09/04/2018 QNC Đại hội Đồng Cổ đông
21/02/2018 22/02/2018 23/03/2018 VC1 Đại hội Đồng Cổ đông

Liên hệ

Hỗ trợ giao dịch

    • Ngày GD:
    • KLGD:
    • GTGD:
    • do thi
BCF Fund Banner