Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất cho vay (0,0375%/ngày) đối với sản phẩm GDKQ

Xem chi tiết

Ngày GD không HQ Ngày ĐK cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Chi tiết
27/06/2017 28/06/2017 CNT Đại hội Cổ đông Bất thường
24/07/2017 HAS Họp Hội đồng Quản trị
29/07/2017 DNP Họp Hội đồng Quản trị
23/11/2017 24/11/2017 20/12/2017 CT3 Trả cổ tức bằng tiền mặt
30/11/2017 01/12/2017 15/12/2017 D11 Trả cổ tức bằng tiền mặt
29/11/2017 30/11/2017 15/01/2018 RCD Trả cổ tức bằng tiền mặt
24/11/2017 27/11/2017 11/12/2017 VXP Trả cổ tức bằng tiền mặt
28/11/2017 29/11/2017 19/12/2017 IMP Trả cổ tức bằng tiền mặt
30/11/2017 01/12/2017 14/12/2017 PTG Trả cổ tức bằng tiền mặt
14/11/2017 L18 Thay đổi BLĐ

Liên hệ

Hỗ trợ giao dịch

    • Ngày GD:
    • KLGD:
    • GTGD:
    • do thi
BCF Fund Banner