Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất cho vay (0,0375%/ngày) đối với sản phẩm GDKQ

Xem chi tiết

Ngày GD không HQ Ngày ĐK cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Chi tiết
23/01/2017 PVR Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức
22/02/2017 TIX Họp Hội đồng Quản trị
20/02/2017 SCR Họp Hội đồng Quản trị
22/02/2017 FTS Họp Hội đồng Quản trị
07/03/2017 08/03/2017 18/04/2017 ST8 Đại hội Đồng Cổ đông
28/02/2017 01/03/2017 29/12/2017 NBB Trả cổ tức bằng tiền mặt
28/02/2017 01/03/2017 08/09/2017 NBB Trả cổ tức bằng tiền mặt
28/02/2017 01/03/2017 23/03/2017 NBB Đại hội Đồng Cổ đông
02/01/2018 QBS Niêm yết thêm
08/03/2017 09/03/2017 18/04/2017 DHG Đại hội Đồng Cổ đông

Liên hệ

Hỗ trợ giao dịch

    • Ngày GD:
    • KLGD:
    • GTGD:
    • do thi
BCF Fund Banner