Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất cho vay (0,0375%/ngày) đối với sản phẩm GDKQ

Xem chi tiết

Ngày GD không HQ Ngày ĐK cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Chi tiết
27/06/2017 28/06/2017 CNT Đại hội Cổ đông Bất thường
12/09/2017 HLC Họp Hội đồng Quản trị
28/09/2017 TIX Niêm yết thêm
20/09/2017 LTC Kết quả kinh doanh quý
20/09/2017 LTC Kết quả kinh doanh quý
26/09/2017 27/09/2017 BXH Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
28/09/2017 29/09/2017 24/10/2017 SGS Đại hội Cổ đông Bất thường
15/09/2017 VDN Thay đổi BLĐ
16/09/2017 DNR Họp Hội đồng Quản trị
27/09/2017 28/09/2017 NNG Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Liên hệ

Hỗ trợ giao dịch

    • Ngày GD:
    • KLGD:
    • GTGD:
    • do thi
BCF Fund Banner