Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất trong hạn

Xem chi tiết

1. Quy trình mở tài khoản Chứng khoán phái sinh

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở tại VCBS

(Đối với khách hàng đã có tài khoản chứng khoán cơ sở tại VCBS, không cần thực hiện bước này)

Bước 2: Thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh

Đăng ký mẫu Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh theo mẫu của VCBS;

Cung cấp chứng từ:

Đối với cá nhân:    Chứng minh thư/ CCCD/ Hộ chiếu (đối với cá nhân nước ngoài) còn hiệu lực.

Đối với tổ chức:     Giấy phép kinh doanh/quyết định thành lập,…

                               Điều lệ công ty và quyết định về người có thẩm quyền ký kết các Hợp đồng giao dịch chứng khoán phái sinh.

                               Giấy giới thiệu của người đại diện tổ chức và giấy tờ tùy thân của người đại diện.

                               Một số giấy tờ khác trong trường hợp tổ chức thuộc diện đầu tư CKPS có điều kiện.

Lưu ý: Thời điểm khách hàng có thể nộp ký quỹ: Ngay sau khi mở tài khoản CKPS thành công.

Thời điểm khách hàng có thể đặt lệnh giao dịch: Ngày làm việc tiếp theo sau ngày mở tài khoản thành công.

2. Quy trình nộp/rút tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh

2.1 Khách hàng cần nộp tiền lên tài khoản cơ sở trước khi nộp vào tài khoản giao dịch CKPS

Tài khoản cơ sở <-----------Nộp/Rút tiền--------------------> Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh

2.2 Quy định nộp/rút tiền đối với tài khoản giao dịch:

 

Nộp tiền vào TKGD CKPS

Rút tiền từ TKGD CKPS

Phương thức thực hiện

- Tại quầy giao dịch

- Giao dịch trực tuyến

Nguyên tắc số tiền thực hiện

Số tiền khách hàng nộp vào TKGD CKPS không vượt quá số tiền có thể rút từ tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở

Khách hàng cần đảm bảo tỷ lệ TKGD CKPS của khách hàng sau khi thực hiện rút tiền không cao hơn tỷ lệ an toàn theo quy định của VCBS.

Thời gian thực hiện

Trước 16h00 ngày làm việc

3. Quy trình nộp/rút ký quỹ

3.1 Sau khi nộp tiền lên TKGD CKPS, khách hàng cần nộp tiền vào TK ký quỹ để tạo sức mua.

3.2 Quy định nộp/rút tiền ký quỹ:

 

Nộp ký quỹ

Rút ký quỹ

Phương thức thực hiện

- Tại quầy giao dịch

- Giao dịch trực tuyến

Nguyên tắc số tiền thực hiện

Tiền trên TKGD CKPS của khách hàng sau khi thực hiện nộp ký quỹ phải đảm bảo các nghĩa vụ cần thanh toán với VCBS.

Khách hàng cần đảm bảo Tỷ lệ TKKQ CKPS của khách hàng sau khi thực hiện rút tiền ký quỹ không cao hơn tỷ lệ an toàn và đảm bảo tỷ lệ ký quỹ tối thiểu bằng tiền theo quy định của VCBS.

Thời gian thực hiện

Trước 16h00 ngày làm việc.

Trước 16h00 ngày làm việc.

Lưu ý: Khách hàng nên duy trì một phần tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh để tránh phát sinh các nghĩa vụ chậm thanh toán với VCBS.

4. Quy trình Đặt lệnh

Sau khi thực hiện nộp tiền ký quỹ, VCBS sẽ tính toán sức mua của khách hàng để thực hiện giao dịch:

Sức mua cơ bản = Tổng giá trị ký quỹ hợp lệ * Tỷ lệ an toàn
– Giá trị ký quỹ yêu cầu đối với các vị thế đang mở và/hoặc vị thế chờ khớp

Sức mua khả dụng = Sức mua cơ bản/ Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

Ví dụ:

Khách hàng nộp 40 triệu tiền ký quỹ, tỷ lệ an toàn = 70%, tỷ lệ ký quỹ ban đầu = 13%.

Sức mua cơ bản = 40 triệu * 70% = 28 triệu

Sức mua khả dụng = 28 triệu/ 13% = 215.38 triệu

Hợp đồng phái sinh VN30F1808 đang được giao dịch ở mức giá 900.0. Khách hàng hiện chưa có vị thế mở nào trên tài khoản. Như vậy số vị thế tối đa khách hàng có thể mở được là:

Số vị thế có thể mở tối đa = Sức mua khả dụng / (Giá * Hệ số nhân hợp đồng)

= 215.38 triệu/ (900 * 100,000)

= 2 Hợp đồng (làm tròn xuống).

5. Thanh toán lãi/lỗ

Giá trị lãi/lỗ của các vị thế khách hàng nắm giữ và/hoặc giao dịch trong ngày được thanh toán hàng ngày cho khách hàng.

VCBS thực hiện ghi nhận lãi/ lỗ hàng ngày vào khoản tiền mặt trên TKGD CKPS cho khách hàng tại đầu ngày giao dịch tiếp theo.

Đối với trường hợp lỗ, khách hàng có nghĩa vụ thanh toán cho VCBS chậm nhất trước 16h00 ngày giao dịch tiếp theo. Nếu quá thời hạn trên khách hàng không thực hiện thanh toán đầy đủ với VCBS, khách hàng chịu lãi chậm thanh toán.

Lưu ý: Khách hàng nên duy trì số tiền nhất định trên tài khoản TKGD CKPS để thực hiện các nghĩa vụ (VM lỗ, phí, thuế) để tránh phát sinh lãi chậm thanh toán.

6. Quy trình quản lý tài khoản phái sinh tại VCBS

VCBS quản lý tài khoản khách hàng bằng tỷ lệ tài khoản CKPS.

Cách xác định tỷ lệ tài khoản:

Tỷ lệ tài khoản CKPS = Max (Tỷ lệ TK giao dịch CKPS, Tỷ lệ TK ký quỹ CKPS)

 

Tài khoản giao dịch CKPS

Tài khoản ký quỹ CKPS

Tỷ lệ

RTKGD = Giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu/Giá trị tài sản hợp lệ tại VCBS

RTKKQ = Giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu/Giá trị tài sản ký quỹ

Trong đó:

Giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu = giá trị ký quỹ ban đầu + Giá trị lỗ vị thế trong ngày

Trong đó:

  • Giá trị ký quỹ ban đầu (IM) = Tỷ lệ ký quỹ ban đầu x Số hợp đồng x Hệ số nhân hợp đồng x Giá tính giá trị ký quỹ ban đầu (P*)

* Trong phiên giao dịch, P là giá giao dịch gần nhất được cập nhập từ Sở giao dịch. Cuối ngày, giá trị ký quỹ ban đầu được tính toán lại với P là giá thanh toán cuối ngày

  • Giá trị lỗ vị thế trong ngày (VM lỗ): là khoản giá trị lỗ tạm tính của các vị thế mở trên tài khoản giao dịch của nhà đầu tư. Lưu ý giá trị VM lỗ = 0 nếu tài khoản giao dịch của nhà đầu tư ở trạng thái có lãi.

Giá trị tài sản hợp lệ tại VCBS = Giá trị tài sản ký quỹ + Tiền mặt trên TKGD CKPS – Các nghĩa vụ của khách hàng với VCBS

Giá trị tài sản ký quỹ = Giá trị tiền đã nộp ký quỹ thành công

Các ngưỡng quản lý tỷ lệ sử dụng ký quỹ:

Loại tỷ lệ

Quy định xử lý tương ứng

An toàn

Khách hàng được mở vị thế mới/rút ký quỹ nếu Tỷ lệ sử dụng ký quỹ chưa vượt quá ngưỡng an toàn

Cảnh báo

Khách hàng nhận được thông báo vi phạm tỷ lệ, khuyến cáo cần nộp bổ sung ký quỹ để đảm bảo tỷ lệ an toàn qua SMS, và/hoặc email, và/hoặc điện thoại;

VCBS sẽ thực hiện chặn giao dịch mở mới vị thế, rút tiền ký quỹ và chuyển tiền ra ngoài TKCKPS trên tài khoản khách hàng.

Xử lý

VCBS sẽ tiến hành các biện pháp xử lý cho đến khi tỷ lệ tài khoản đạt mức quy định của VCBS trong từng thời kỳ bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Thu tiền mặt và/hoặc tiền bán chờ về có thể ứng trước trên tài khoản chứng khoán cơ sở;
  • Thực hiện đóng một phần/toàn bộ vị thế trên TK CKPS;
  • Thực hiện bán chứng khoán cơ sở trên tài khoản chứng khoán cơ sở.

7. Các kênh giao dịch tại VCBS

Khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại VCBS qua các kênh:

Kênh giao dịch

Hướng dẫn thực hiện

Tại sàn giao dịch

Xuất trình CMT/CCCD/ Hộ chiếu (đối với KH nước ngoài) còn hiệu lực để yêu cầu thực hiện dịch vụ

Giao dịch trực tuyến

Khách hàng truy cập đường dẫn https://trading.vcbs.com.vn/DerivativeTrading/ để thực hiện các giao dịch trực tuyến

Giao dịch qua điện thoại

Khách hàng liên hệ CallCenter: 0243.9366.990, sử dụng mật khẩu giao dịch qua điện thoại để yêu cầu đặt lệnh

Môi giới

Khách hàng liên hệ cán bộ Môi giới chăm sóc tài khoản để yêu cầu đặt lệnh.

*Chi tiết dịch vụ thực hiện qua các kênh giao dịch theo quy định cụ thể của VCBS trong từng thời kỳ.