Cơ sở dữ liệu

Thay đổi Giá trần Giá sàn Giá
tham
chiếu
Giá mở
cửa
Giá CN Giá TN Giá
đóng
cửa
Giá TB Giá đóng
cửa điều
chỉnh
KLGD
(KL + TT)
GTGD
(KL + TT)
KLGD TT