Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

PCN: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thứ 6, 24/06/2022
PCN: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCN của CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 07/2022 (thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong Giấy mời tham dự)
          - Địa điểm tổ chức họp: Thể hiện trong giấy mời
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2021;
          - Nội dung họp: + Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và trình chế độ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty DMC Miền Bắc;
+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Một số vấn đề khác...
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.