Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA KHÁCH HÀNG BÙI TUẤN ANH

Thứ 4, 19/01/2022

• Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ các giao dịch của cổ đông chưa lưu ký số 01/HVN-VCBS-2017 ngày 28/08/2017 giữa Tổng công ty Hàng Không Việt Nam –CTCP (HVN) và công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

• Căn cứ đề nghị cấp lại GCNSHCP của cổ đông Bùi Tuấn Anh.

Ngày 21/12/2021 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Tổng công ty Hàng Không Việt Nam – CTCP của cổ đông: Bùi Tuấn Anh, cụ thể như sau:

• Tên cổ đông: Bùi Tuấn Anh

• Số CMT/Hộ chiếu: 001086000233 Cấp ngày: 21/01/2013 Tại: Cục Cảnh Sát

• Mã cổ đông: HVN – 02759

• Số cổ phần sở hữu: 700 (bảy trăm) cổ phần.

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của cổ đông: Bùi Tuấn Anh), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến sổ chứng nhận cổ đông nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

• GCNSHCP Tổng công ty Hàng không Viêt Nam – CTCP của cổ đông: Bùi Tuấn Anh trên không còn giá trị sử dụng;

• HVN sẽ tiến hành cấp sổ mới cho cổ đông theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS