Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA KHÁCH HÀNG ĐÀO MINH TUẤN

Thứ 6, 25/02/2022
  • Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 03/07/2008 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
  • Theo đề nghị của Ông: Đào Minh Tuấn

Ngày 20/01/2022 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Ông: Đào Minh Tuấn, cụ thể như sau:

  • Tên cổ đông: Đào Minh Tuấn
  • Số CMT/Hộ chiếu: 012315556 Cấp ngày: 13/03/2000 Tại: Hà Nội
  • Mã cổ đông: VCBPT00021
  • Số cổ phần sở hữu (trên sổ báo mất): 213 (hai trăm mười ba) cổ phần

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của Ông: Đào Minh Tuấn), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến sổ chứng nhận cổ đông nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

  • Sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Ông Đào Minh Tuấn nói trên không còn giá trị sử dụng;
  • VCBS sẽ tiến hành cấp sổ mới cho cổ đông Đào Minh Tuấn theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS