Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA KHÁCH HÀNG PHẠM MINH TÂM

Thứ 6, 10/06/2022
  • Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 03/07/2008 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
  • Theo đề nghị của Ông : Phạm Minh Tâm

Ngày 16/05/2022 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Ông: Phạm Minh Tâm, cụ thể như sau:

  • Tên cổ đông: Phạm Minh Tâm
  • Số CMT/Hộ chiếu: 212132234 Cấp ngày: 02/04/2018         Tại: Quảng Ngãi
  • Mã cổ đông: VCBPT05306
  • Số cổ phần sở hữu (trên sổ báo mất): 100 (Một trăm) cổ phần

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của Ông: Phạm Minh Tâm), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến sổ chứng nhận cổ đông nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

  • Sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Ông Phạm Minh Tâm nói trên không còn giá trị sử dụng;
  • VCBS sẽ tiến hành cấp sổ mới cho cổ đông Phạm Minh Tâm theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS