Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Thứ 6, 20/11/2020

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)
Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Mình, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh: Xây lắp, vận hành, khai thác hạ tầng viễn thông ...
Vốn điều lệ: 704.081.250.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 46.600 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    7.746.801 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    7.746.801 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 11/11/2020 đến 15h30 ngày 30/11/2020
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03/12/2020
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    14h00 ngày 07/12/2020
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 14/12/2020
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 11/12/2020
File đính kèm:Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)
Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Mình, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh: Xây lắp, vận hành, khai thác hạ tầng viễn thông ...
Vốn điều lệ: 704.081.250.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 46.600 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    7.746.801 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    7.746.801 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 11/11/2020 đến 15h30 ngày 30/11/2020
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03/12/2020
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    14h00 ngày 07/12/2020
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 14/12/2020
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 11/12/2020
File đính kèm:

1. Quy che dau gia.doc

1.1 CV 3409 BQP chap nhan chu truong thoai von.PDF

10.1. CTR_BCTC HN_Nam 2018.pdf

10.2. CTR_BCTC Rieng_Nam 2018.pdf

11.1. CTR_BCTC HN_Nam 2017.pdf

11.2. CTR_BCTC Rieng_Nam 2017.pdf

2. Quyet dinh thoai von CTR.PDF

3. Giay CN So huu co phan.PDF

4. Dang ky kinh doanh lan thu 13.pdf

5. Dieu le-2020.pdf

6. Ban CBTT - 09112020.PDF

8.1. CTR_BCTC HN_30.06.2020.pdf

8.2. CTR_BCTC Rieng_30.06.2020.pdf

9.1. CTR_BCTC HN_Nam 2019.pdf

9.2. CTR_BCTC Rieng_Nam 2019.pdf

 

Theo VCBS