Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU VCB_BOND_2018_RL06_14 KỲ TỪ 30/11/2021 ĐẾN 30/11/2022

Thứ 3, 23/11/2021

Căn cứ:

- Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng giữa Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) số 02/2018/VCB-VCBS ký ngày 18/10/2018;

- Các điều kiện và điều khoản trong Bản công bố thông tin Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam năm 2018 (mã Trái phiếu: VCB_BOND_RL06_2018_14) phát hành ngày 30/11/2018 (Mục 6 – Tiền lãi và lãi suất Trái phiếu);

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) với tư cách Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý chuyển nhượng xin thông báo lãi suất Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam năm 2018 (mã Trái phiếu: VCB_BOND_RL06_2018_14) phát hành ngày 30/11/2018áp dụng cho kỳ tính lãi 30/11/2020 – 30/11/2021 là: 6,5%/năm (Sáu phẩy năm phần trăm).

Trân trọng./.

Theo VCBS