Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU VIETMEC_B_20_23_001 KỲ TỪ 10/03/2022 ĐẾN 10/09/2022

Thứ 5, 03/03/2022

Căn cứ:

- Hợp đồng Đại lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng giữa Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam (VIETMEC) và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) ký ngày 31/08/2020;

- Các điều kiện và điều khoản trong Bản công bố thông tin Trái phiếu Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam (mã Trái phiếu: VIETMEC_B_20_23_001) phát hành ngày 10/09/2020 (Mục 7 – Lãi Trái phiếu);

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) với tư cách Đại lý Đăng ký, Lưu ký, Thanh toán và Quản lý chuyển nhượng xin thông báo lãi suất Trái phiếu Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam (mã Trái phiếu: VIETMEC_B_20_23_001) phát hành ngày 10/09/2020 áp dụng cho kỳ tính lãi 10/03/2022 – 10/09/2022 là: 9,225%/năm (Chín phẩy hai trăm hai mươi lăm phần trăm).

Trân trọng./.

Theo VCBS