Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2021

Thứ 3, 20/04/2021

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng công bố Báo cáo tài chính, Giải trình KQKD và Thuyết minh BCTC Quý I năm 2021.

Nội dung chi tiết: Toàn văn Báo cáo tài chính Quý I năm 2021.

Trân trọng./.

Theo VCBS