Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG VÀ BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Thứ 6, 15/07/2022

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-VCB-TCNS ngày 15/07/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ (chi tiết).

VCBS trân trọng thông báo tuyển dụng và bổ nhiệm ông Phan Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kể từ ngày 18/07/2022.

Trân trọng./.

Theo VCBS