Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN VÀ THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ CỦA CÁN BỘ

Thứ 5, 30/06/2022

VCBS công bố thông tin Quyết định số 1767/QĐ-VCB-TCNS ngày 29/06/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc kéo dài thời gian cử Người đại diện và thời gian giữ chức vụ của cán bộ (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Trân trọng./.

 

Theo VCBS