Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2022

Thứ 4, 20/07/2022

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.  

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng công bố Báo cáo tài chính, Giải trình KQKD và Thuyết minh BCTC Quý II năm 2022.

Nội dung chi tiết: Toàn văn Báo cáo tài chính Quý II năm 2022.

Trân trọng./.

Theo VCBS