Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022

Thứ 2, 27/06/2022

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) thông báo theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của VCBS là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (chi tiết).

Theo VCBS