Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS: Hướng dẫn chi tiết tỷ lệ danh mục an toàn áp dụng tại VCBS

Thứ 6, 09/05/2014

THÔNG BÁO

(V/v: Hướng dẫn chi tiết tỷ lệ danh mục an toàn áp dụng tại VCBS)

Với mục đích hỗ trợ các điều kiện thuận lợi hơn cho Quý Khách hàng khi thực hiện giao dịch margin tại VCBS, VCBS trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng hướng dẫn chi tiết tỷ lệ danh mục an toàn nêu tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ (kiêm Hợp đồng tín dụng cho các khoản vay trên tài khoản giao dịch ký quỹ) như sau:

1. Tại mục 4.2 Điều 4 của Hợp đồng:

“Trong thời hạn vay, khi Tỷ lệ danh mục giao dịch ký quỹ giảm thấp hơn Tỷ lệ danh mục duy trì do VCBS quy định trong từng thời kỳ và hoặc các trường hợp khác theo quy định của VCBS, VCBS có quyền yêu cầu Khách hàng thanh toán theo Thông báo gọi ký quỹ. Khi nhận được Thông báo gọi ký quỹ, Khách hàng phải thực hiện việc bổ sung tài sản thế chấp (bổ sung bằng tiền hoặc bổ sung tài sản thế chấp bằng chứng khoán) hoặc trả một phần nợ vay để tối thiểu đảm bảo Tỷ lệ danh mục an toàn theo quy định của VCBS”.

Đối với trường hợp này, VCBS áp dụng Tỷ lệ danh mục an toàn để xử lý các trường hợp bị gọi ký quỹ là 1,66.

2. Tại mục 7.1.9 Điều 7 của Hợp đồng:

“Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Khách hàng được quyền rút tiền hoặc chứng khoán từ tài khoản giao dịch ký quỹ để chuyển sang Tài khoản giao dịch chứng khoán hoặc tài khoản khác thuộc sở hữu của Khách hàng với điều kiện: sau khi thực hiện chuyển tiền hoặc chứng khoán, Tỷ lệ danh mục giao dịch ký quỹ phải đảm bảo không nhỏ hơn Tỷ lệ danh mục an toàn.”

Đối với trường hợp này, VCBS áp dụng Tỷ lệ danh mục an toàn để khách hàng có thể rút tiền/chứng khoán trên tài khoản giao dịch ký quỹ là 2.

3.Thời điểm áp dụng: Kể từ ngày 09.05.2014.

Quý Khách hàng vui lòng liên hệ đến các điểm giao dịch của VCBS để giải đáp các thắc mắc (nếu có)

Trân trọng./.

Theo VCBS