Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS thông báo điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS ngày 28/07/2022 (bổ sung VSH)

Thứ 5, 28/07/2022

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

THÔNG BÁO

(V/v: Điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS)

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo về việc điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại VCBS:

- Bổ sung cổ phiếu VSH vào - Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại VCBS từ ngày 28/07/2022.

- Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại VCBS hiện đang áp dụng không thay đổi.

2. Các thông tin khác liên quan đến sản phẩm Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS đã được công bố không thay đổi.

Trân trọng./.

Theo VCBS