Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS thông báo thông tin liên quan đến sản phẩm Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS

Thứ 3, 29/01/2013

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

THÔNG BÁO

(V/v: Thay đổi thông tin liên quan đến sản phẩm Giao dịch ký quỹ tại VCBS)

- Căn cứ theo Quyết định số 09/QĐ-UBCK của UBCKNN ngày 08/01/2013 về việc sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin thông báo tới Quý khách hàng việc điều chỉnh số tiền ký quỹ ban đầu khi ký Hợp đồng giao dịch mua ký quỹ tại VCBS, và Tỷ lệ danh mục áp dụng tại VCBS, cụ thể như sau:

1. Số tiền ký quỹ ban đầu khi mở tài khoản giao dịch ký quỹ tại VCBS: 0 VNĐ

2. Tỷ lệ danh mục áp dụng tại VCBS:

- Tỷ lệ danh mục ban đầu (G1): 2 (tương đương với tỷ lệ khách hàng ký quỹ 50%) 
- Tỷ lệ danh mục an toàn (G2): 2 (tương đương với tỷ lệ khách hàng ký quỹ 50%) 
- Tỷ lệ danh mục duy trì (G3): 1,42 (tương đương với tỷ lệ khách hàng ký quỹ 30%) 
- Tỷ lệ danh mục cảnh báo (G4): 1,66 (tương đương với tỷ lệ khách hàng ký quỹ 40%)

3. Thời gian hiệu lực: Kể từ ngày 01/02/2013

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ đến các điểm giao dịch của VCBS. 

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS