Truyền thông

HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VN BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TIÊU CỰC CỦA BCH ĐẢNG BỘ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM NĂM 2022

Thứ 6, 01/07/2022

Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy khối DNTW tại văn bản số 13-Ctr/ĐU ngày 15/3/2022, Chương trình 19-Ctr/ĐU ngày 20/4/2022 của Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN về Chương trình công tác PCTN tiêu cực; và Kế hoạch số 04/KH-NHNN ngày 16/3/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm của ngành Ngân hàng năm 2022.

Ngày 30/6/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN đã ban hành Chương trình công tác PCTN, tiêu cực năm 2022, chỉ đạo các đơn vị trong toàn Công ty nghiêm túc thực hiện.

 

 

Theo VCBS