Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

ARM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thứ 2, 15/03/2021
ARM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ARM của CTCP Xuất nhập khẩu hàng không như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp tầng 2 nhà A, trụ sở chính Công ty, số 414 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
+ Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020;
+ Thực hiện chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và đề nghị mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
          - Nội dung họp: + Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị Công ty;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.